Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 ธรรมมีอุปการะมาก 2 อย่าง

ธรรมมีอุปการะมาก 2 อย่าง

ความหมาย ชื่อว่า ธรรมมีอุปการะมาก เพราะ
-เป็นคุณธรรมที่เสริมสร้างทางดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าแลสูงส่ง
-เป็นคุณธรรที่ส่งเสริมการศึกาษและปฏิบัติงานให้สำเร็จเรียบร้อยรอบคอบ

มีประเภท 2
1. สติ ความระลึกได้ นึกถึงตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยละเอียดถี่ถ้วน คือไม่พลั้งเผลอจนไม่รู้สึกตัว
2. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว คอบคุมกระแสจิตให้จดจ่อปรากฏปกติและสม่ำเสมอด้วยความระมัดระวังมั่นคง

แนวปฏิบัติ  จิตสำนึกเหล่านี้ สามารถกลายเป็นขุมพลัง และทรงอิทธิพลเหนือสภาพแวดล้อมโดยผ่านการนึกและอบรมอันถูกต้อง ตามระบบขั้นตอนดังนี้
1.ก่อนจะทำ จะพูด จะคิด ต้องไตร่ตรองเหตุผล อย่างรอบคอบและชอบธรรมทุกครั้ง
2. ขณะทำ ขณะพูด ขณะคิด ใจมุ่งจดจ่อต่อสิ่งนั้นโดยสม่ำเสมอและมั่นคง
3. ฝักใฝ่สนใจตรงกิจที่กำลังดำเนินอยู่ ตรวจทานและปรับปรุงเพื่อเหมาะสมยิ่งขึ้น
4. งดเว้นจากของมึนเมา และสิ่งเสพติดให้โทษโดยเด็ดขาด
5. ปลูกนิสัยใจคอให้เยือกเย็น สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน โดยหาโอกาสเจริญกัมมัฏฐาน

ประโยชน์
1. งานที่ทำ คำที่พูด เรื่องที่ ไม่ผิดพลาดบกพร่อง ได้ผลสมบูรณ์ และปลอดพิษพ้นภัยทั้งปวง
2. ป้องกันมิให้จิตฟุ้งซ่าน ฟั่นเฟือน แต่จะสุขุมแยบคาย เหมาะแก่งานละเอียดและกิจสำคัญ
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตผ่องใสเยือกเย็น มีความคิดเฉียบแหลมและปัญญาฉลาดเฉลียว
4. เกื้อหนุนให้สำเร็จการศึกษา ก้าวหน้า ในอาชีพ และดีเด่นในสังคม

พุทธภาษิต
สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา ในการงานทุกอย่าง จำเป็นต้องมีสติรอบคอบ
สติมโต สุเว เสยฺโย ผู้มีสติย่อมเจริญยิ่งขึ้นทุกวัน

ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุ้มครองโลก 2 อย่าง
ความหมาย ชื่อว่า คุ้มครองโลก เพราะ
-ธรรมสนับสนุนชาวโลกให้รู้จักยับยั้งจิต และละอายตนเองไม่กล้าทำทุจริต
-ปรับแต่งอัธยาศัยและใจให้บริสุทธิ์ ทั้งประกอบหลักมนุษยธรรม
-ช่วยบำบัดความวุ่นวายเดือดร้อน พิทักษ์โลกด้วยการปลูกสวัสดิภาพและสันติอันถาวร
-และชื่อว่า "เทวธรรม" เพราะเป็นแก่นแห่งมนุษยธรรม และทำให้จิตมนุษย์สูงเยี่ยมเทวดา

หัวข้อธรรมแบ่งเป็น 2
1. หิริ ความละอายแก่ใจ ต่อหน้าไม่ทำบาป ลับหลังไม่กล้าประพฤติชั่ว ไม่พัวพันทุจริต ไม่ยอมเกี่ยวข้องคดีละเมิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม ใจสูงพันสิ่งยั่วยวนใฝ่ต่ำ
2. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ใจเกลียดพฤติกรรมชั่ว กลัวเกรงโทษผิดและทุกข์ภัย ไม่เสี่ยงทำผิดทั้งในที่ลับและที่แจ้ง

หลักการฝึกตนเอง
1. สำนึกหน้าที่และรับผิดชอบ ส่วนตนและส่วนรวม ด้วยความสุจริตใจ จริงใจ และชอบด้วยศีลธรรม
2. วางตนเปิดเผย ตรงไปตรงมา สมเหตุผลเสมอ ทั้งไม่เป็นพิษภัยต่อใคร ทั้งสิ้น
3. ไม่ฝืนใจทำเอง และไม่สนับสนุนผู้อื่นทำทุจริต ไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัล
4. รักเกียรติและศักดิ์ศรี ยึดมั่นสุจริตธรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรางวัลคือชื่นออกและอิ่มใจ

ผลตอบแทน
1. ผลส่วนตัว เป็นตัวอย่างนำทางดี ก่อเกียรติและศรีแก่ตระกูลตลอดจนอนุชน
2. ผลด้านสังคม ดับทุกข์เข็ญ และเพิ่มพูนสันติสุขร่มเย็น
3. ผลดีแก่ชาติ ลดคดีมิจฉาชีพ อาชญากรรม ชาติอยู่รอดปลอดภัย
4. ผลสะท้อนต่อโลกช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม และมนุษยธรรมให้ยืนนาน

ธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง
ความหมาย ชื่อว่า ทำให้งามเพราะ
-บุคลิกงาม บึกบึน สู้ ทรหด บุกบั่นอย่างเด็ดเดี่ยว กล้าเผชิญหน้าต่ออุปสรรค และภยันตราย
-อัธยาศัย ใจงาม น้ำใจอดทน เยือกเย็น ยิ้มรับการหยามหมิ่น และอดกลั้น สิ่งยั่วยุและเย้ายวน

มีลักษณะเป็น 2 คือ
1. ขันติ ความอดทน ต่อทุกข์ยาก ลำบากตรากตรำ ในการประกอบกิจเลี้ยงชีพ ต่อภัยธรรมชาติ หนาวร้อน และสัตว์ร้ายเบียดเบียน อดกลั้นต่อคำกล่าวล่วงกิน อดใจต่อสิ่งยั่วยวน (อธิวาสนขันติ ยอดของขันติ)
2. โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม น้ำใจองอาจ สู้ทน ไม่วู่วาม คุมสติอารมณ์คงที่ ไม่หวั่นไหวเพราะรัก และไม่หวั่นเพราะชัง น้ำใจหนักแน่นมั่นคง ไม่สะทกสะท้าน

สร้างนิสัยดีงาม
1. สนใจเลือกเฉพาะงานสุจริต ต้องตามประเพณีนิยม และเที่ยงธรรมสมเหตุสมผล เท่านั้น
2. ตั้งใจประกอบภารกิจที่กำลังทำ แม้จะยาก ด้วยความอดทนจริงจังแบบหนักเอาเบาสู้
3. ใช้วิจารณปัญญาอันแยบยล ปรับปรุงตนเองให้แก่งานสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. กล้าหาญเอาชนะปัญหาและอุปสรรค บางครั้งแกล้งทำเป็นโง่ไม่รู้ และทำเป็นยอมแพ้

ผลสนองทันตา
1. สุขภาพสมบูรณ์ แช่มชื่น บุคลิกองอาจ มีเสน่ห์ กิริยามารยาทสง่างาม อายุยืน
2. อุปนิสัยดีงาม จิตใจสูงส่ง เชื่อมั่นตนเอง เป็นที่น่ายำเกรงและรักใคร่ของเพื่อนฝูง
3. งานบรรลุตรงเป้าหมาย ชีวติครอบครัวปลอดภัย ผาสุกมั่นคง
4. เป็นบุคคลแบบอย่างที่ดี ญาติมิตร หน่วยงานต่างๆ และประเทศชาติพึงปรารถนา

บุคคลหาได้ยาก 2 อย่าง
ความหมาย -พ่อแม่บังเกิดเกล้า คือพ่อตัวแม่ตัวที่แท้ มีสองคนเท่านั้น หาแทนไม่ได้ หาได้ยาก
-พ่อตัวแม่ตัวที่แท้ ผู้พลีทำหน้าที่ของตนต่อลูกอย่างสมบูรณ์ ทำได้แสนยาก หาได้ยาก
-ลูกตั้งหลายคน แต่จะหาผู้เสียสละทำหน้าที่สนองคุณต่อพ่อแม่สองคนโดยเต็มที่และจริงใจนั้นไม่ค่อยมี หาได้ยาก

บุคคล 2 ประเภท
1. บุพพการี คนผู้ทำอุปการะก่อน
-บิดามารดาบังเกิดกล้า คือ ชายและหญิงผู้ให้กำเนิดและชีวิตใกล้ชิดกว่าใครหมด
-ผู้เสียสละ ทุ่มเทเลี้ยงแสนเหนื่อยยาก มิได้หวังผลตอบแทนอะไรเลย
-พ่อแม่บุญธรรม คือ เพียงอุปภัมภ์ เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ พร้อมทั้งชุบชูชีวิตตลอดมา

2. กตัญญูกตเวที คนผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทนคุณท่าน
- บุตรธิดาที่เกิดสืบสายเลือดในอกแท้ ผู้เสมือนดวงใจโดยตรงของพ่อแม่ คือลูกในไส้
-เด็กที่ผู้อื่นยกให้ และได้รับอุปการะชุบเลี้ยง จนสามารถพึ่งตนเองได้ คือ ลูกบุญธรรม
-คนภายใต้ปกครอง พักพิงอาศัยเรียนศิลปะวิทยา และอบรมบ่มนิสัย คือ ลูกศิษย์

สายธารแห่งน้ำใจของพ่อแม่
1. ห่วงใยชีวิตลูก ยิ่งกว่าตนเอง พยายามป้องกันมิให้ถูกชักจูงหลงผิดจนเสียคน
2. สร้างอนาคตสดใสให้ โดยการปลูกฝังให้มีนิสัยทำงาน มีสมบัติผู้ดีมีสกุล
3. เสียสละทุกอย่างด้วยน้ำใจจริง ทุ่มเทสนับสนุนลูกให้มีความรู้และอาชีพเป็นหลักฐาน
4. รอบรู้ทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง กระทั่งยอมเป็นหนี้ ด้วยความยินดีกับความสำเร็จของลูก
5. ตัดลูกไม่ขาด ต้องอุปการะถึงที่สุด และยกทรัพย์มรดกให้ในสมัย

หน้าที่รับผิดชอบที่ลูกควรทำ
1. ลูกควรมีใจเมตตากรุณา ไม่เห็นแก่ตัว ควรบำรุงเลี้ยงพ่อแม่เมื่อท่านแก่เฒ่า
2. ตนเองคือเลือดเนื้อและที่รักของพ่อแม่ จึงควรเอาอกเอาใจท่านให้ชื่นบานเสมอ
3. ทำตนเป็นคนว่าง่าย รักษาจารีตอันเป็นมรดกล้ำค่าของตระกูลไว้ให้มั่นคง
4. ประพฤติตนเป็นทายาทที่น่าไว้วางใจ สมกับที่ท่านรักและห่วงใย
5. เมื่อท่านสิ้นชีพ ก็กระทำบุญกุศลสนองความดีมีน้ำใจของท่าน

วัฒนธรรมด้านจิตใจ
1. การเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุข เป็นวัฒนธรรมอันดีของสังคมมนุษย์
2. ให้รู้คุณค่าแห่งชีวิต เทิดทูนปูชนียบุคคลสำคัญประจำตระกูล
3. สงวนเอกลักษณ์ของครอบครัวไทย ให้คงอยู่เป็นแบบแผนที่น่ายกย่องคู่โลกสืบไป

http://www.thumma.cjb.net/

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-09 15:09:52

ความเห็นที่ 4

โดย : nong tip mc classick | email : www.saxza-1995@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-24 10:40:45 | IP : XX

ความเห็นที่ 3

โดย : nong tip mc classick | email : www.saxza-1995@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-24 10:40:26 | IP : XX

ความเห็นที่ 2
เป็นธรรมที่ส่งเสริมการศึกษา ไม่ใช้ ศึกาษ ครับท่าน กรุณาแก้ไขด้วยครับ
โดย : มหาหวัน | email : kongtakian@hotmail.com | วันที่ : 2011-04-25 16:26:39 | IP : 125.26.160.XX

ความเห็นที่ 1
โดย : GU_ท่านหมื่น | email : num2012_@hotmail.com | วันที่ : 2010-12-09 18:14:16 | IP : 223.207.168.XX


ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com