Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 ประวัติพระอัสสชิ

ประวัติพระอัสสชิ

                   พระอัสสชิเถระ เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้หนึ่งในกรุงกบิลพัสดุ์ บิดาของท่านเป็นหนึ่งในจำนวนพราหมณ์ 8 คนที่ได้รับเชิญไปทำนาย
พระลักษณะ และขนานพระนามเจ้าชายสิทธัตถะ ครั้งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช โกณฑัญญพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในจำนวนพราหมณ์ 8 คนนั้นเชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้แน่นอน จึงได้ชักชวนท่านอัสสชิพร้อมสหาย ไปเฝ้าปรนนิบัติขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ ณ อุรุเวลาเสนานิคม และเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ท่านอัสสชิพร้อมด้วยสหายได้พากันหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปกตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ครั้นเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ได้เสด็จไปโปรด โดยแสดงธรรมเทศนาชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้ว ท่านอัสสชิได้ดวงตาเห็นธรรม และได้บวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์เช่นเดียวกับสหายทั้ง 4

           หลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้ว พระอัสสชิเถระได้เป็นหนึ่งในจำนวนพระสาวก 60รูปที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศ
พระศาสนารุ่นแรก ในเช้าวันหนึ่ง ท่านได้ออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ อิริยาบถอันสงบสำรวมขณะเดินบิณฑบาตของท่านได้ก่อให้เกิดความประทับใจแก่มาณพหนุ่มนามว่า อุปติสสะ ผู้พบเห็นท่านโดยบังเอิญ อุปติสสะจึงติดตามท่านไปห่าง ๆ ครั้นพอได้โอกาสขณะพระอัสสชิเถระนั่งฉันภัตตาหารอยู่ จึงเข้าไปนมัสการและเรียนธรรมะจากท่าน พระอัสสชิเถระออกตัวว่า ท่านบวชไม่นาน ไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารได้ อุปติสสะจึงกราบเรียนให้ท่านแสดงธรรมแต่โดยย่อ ท่านจึงแสดงธรรมโดยย่อว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและการดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้อุปติสสะครั้งได้ฟังธรรมแล้วก็ได้ “ดวงตาเห็นธรรม” จึงรีบไปบอกแก่โกลิตะผู้เป็นสหาย และครั้งโกลิตะฟังธรรมนั้นแล้ว ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันจึงได้พากันออกบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระอัสสชิเถระไม่ปรากฏว่าท่านมีความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ ท่านมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย สมถะ ชอบอยู่สงบเพียงลำพัง มีบุคลิกน่าเลื่อมใส สำรวมอินทรีย์ การคู้การเหยียดซึ่งมือและเท้า การเหลียวดูเป็นไปอย่างสงบสำรวม น่าเลื่อมใสยิ่ง และไม่ปรากฏว่าพระอัสสชิเถระมีอายุพรรษาเท่าใด ท่านนิพพานไปเงียบ ๆ โดยไม่มีกล่าวถึงไว้ในคัมภีร์ไหนเลย

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

   1. พระอัสสชิเถระมีบุคลิกภาพที่น่าเลื่อมใส สมถะ สำรวมระวังกิริยามารยาท ดังที่อุปติสสะได้พบเห็นท่านแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจ น่าเลื่อมใส ซึ่งบุคลิกภาพเช่นนี้เป็นสื่อที่ชักจูงให้ผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ เข้ามาหา และมาสัมผัสรสพระธรรมเป็นอย่างดี บุคคลผู้สำรวมระวังรักษากิริยามารยาท ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจและน่าเลื่อมใสของผู้อื่น

   2. พระอัสสชิเถระเป็นนักสอนศาสนาที่เชี่ยวชาญมิใช่น้อย การประกาศธรรม มิได้หมายความว่าจะต้องพูดเก่ง พูดได้ยืดยาว หากรู้จักพูด รู้จักสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รู้อุปนิสัยของผู้ฟังด้วยแล้ว แม้แสดงเพียงสังเขปก็สัมฤทธิ์ผล ดังท่านได้แสดงแก่อุปติสสมาณพนั้น

   3. พระอัสสชิเถระเป็นผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ท่านทำไว้แก่พระพุทธศาสนา โดยได้เป็นผู้ชักชวนให้อุปติสสมาณพ และโกลิตะมาณพเข้ามาบวช ต่อมาท่านทั้งสองก็ได้เป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา

http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m4/Unit3/unit3_1.php

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-25 12:05:14

ความเห็นที่ 47
โดย : ytqwenu | email : jmmjqz@pmofij.com | วันที่ : 2013-02-11 21:22:23 | IP : XX

ความเห็นที่ 46
โดย : aztctq | email : kdhkbc@nfxavu.com | วันที่ : 2012-07-28 17:24:00 | IP : 72.46.128.XX

ความเห็นที่ 45

ดีมากครับ

โดย : สิงห์คำ | email : papeesing_kh@hotmail.com | วันที่ : 2012-07-17 22:10:52 | IP : 180.183.65.XX

ความเห็นที่ 44
เย้มีงานส่งอาจาร์ยแระ
โดย : แป่วแว่ว | email : biew-201101@hotmail.co.th | วันที่ : 2012-06-19 18:38:02 | IP : 1.2.154.XX

ความเห็นที่ 43
โดย : aaaaaa | email : sdf@163.com | วันที่ : 2012-04-20 12:17:49 | IP : 59.56.73.XX

ความเห็นที่ 42
โดย : mtygrnw | email : hffvfv@accyqp.com | วันที่ : 2012-03-24 10:53:58 | IP : 193.69.20.XX

ความเห็นที่ 41
ดีจ๊
โดย : แวว | email : | วันที่ : 2011-12-21 10:59:47 | IP : 203.172.203.XX

ความเห็นที่ 40
THX.
โดย : i3amboozA | email : aajaad@live.com | วันที่ : 2011-12-14 12:24:45 | IP : 110.77.232.XX

ความเห็นที่ 39
โดย : ชมพู่แดง | email : saochangsin@hotmail.com | วันที่ : 2011-12-11 09:35:31 | IP : 171.4.222.XX

ความเห็นที่ 38
โดย : ชมพู่แดง | email : saochangsin@hotmail.com | วันที่ : 2011-12-11 09:33:05 | IP : 171.4.222.XX

ความเห็นที่ 37
ช่วยได้เยอะเลยคราบ (แฮ่ๆ ทำการบ้านประวัติ)
โดย : นุ | email : ืnunaruto2009@hotmail.com | วันที่ : 2011-12-06 18:10:29 | IP : 118.172.125.XX

ความเห็นที่ 36
พระพุทธศาสนาสอนอะไรหลายอย่างขอให้อยู่กับคนไทยตลอดไป
โดย : daon | email : daon2010@hotmail.com | วันที่ : 2011-12-01 09:43:53 | IP : 183.88.69.XX

ความเห็นที่ 35
อยากจะศึกษาประวัติอย่างละเอียดของท่านอัสสชิ ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน
โดย : ป้าอุ้ย | email : | วันที่ : 2011-04-09 10:59:41 | IP : 110.171.16.XX

ความเห็นที่ 34
 ยอดเยี่ยมจริงเลยครับ
โดย : boss | email : akkrapon@yahoo.com | วันที่ : 2011-02-15 20:21:39 | IP : 101.108.79.XX

ความเห็นที่ 33

โดย : h | email : hgfdghr!@xgfdhdsgj.com | วันที่ : 2011-02-08 11:15:16 | IP : 182.52.189.XX

ความเห็นที่ 32
บอกความเป็นเลิศ
โดย : kridsada | email : xakword@hotmail.com | วันที่ : 2011-02-08 11:05:49 | IP : 182.52.189.XX

ความเห็นที่ 31

ขอบคุณมาก

โดย : fa | email : kiku_famuy@hotmail.com | วันที่ : 2011-02-04 14:49:53 | IP : 182.52.188.XX

ความเห็นที่ 30
ขอบคุณมากๆๆๆเลย
โดย : 2525 | email : | วันที่ : 2010-11-13 15:45:43 | IP : 222.123.172.XX

ความเห็นที่ 29
thป จ้า
โดย : o,G | email : | วันที่ : 2010-11-10 16:39:41 | IP : 125.24.242.XX

ความเห็นที่ 28

ขอบคุน สำหรับ ข้อมูลไนการ

ทำการบ้าน

คะ                     

โดย : เพื่อนอะตอม | email : | วันที่ : 2010-10-30 13:12:19 | IP : 124.120.130.XX

ความเห็นที่ 27
โดย : ยืนหยัด | email : | วันที่ : 2010-10-04 18:54:18 | IP : 118.172.48.XX

ความเห็นที่ 26
พระอัสสชิจงเจริญ
โดย : สุเมธ | email : : Tear_memory@hotmail.com | วันที่ : 2010-09-24 13:36:09 | IP : 203.172.250.XX

ความเห็นที่ 25

พระอัสสชิ จงเจริญ

โดย : สุเมท | email : | วันที่ : 2010-09-24 13:34:50 | IP : 203.172.250.XX

ความเห็นที่ 24
ขอให้พระพุทธศาสนาคงอยู่กับคนไทยต่อไป   ช่วย ได้ เยอะ เลย ค่ะ
โดย : ข้าวฟ่าง.. | email : f.for_fang@hotmail.com | วันที่ : 2010-08-07 19:24:23 | IP : 118.173.6.XX

ความเห็นที่ 23
ขอบคุณ
โดย : ฟ้า | email : | วันที่ : 2010-08-05 16:38:40 | IP : 125.26.238.XX

ความเห็นที่ 22

เป็นเรื่องราวที่ดีค่ะ  หั้ยคุนนะทำ  สอนหั้ยเราปฎิบัดิเป็นพลเมื่องที่ดีค่ะ

เป็นเด็กที่ดีกานน่ะจ๊ะเพื่อน ๆ พี่ๆ

โดย : นางสาว นฤมล วิธานธีรกุล | email : | วันที่ : 2010-08-05 05:09:07 | IP : 180.183.160.XX

ความเห็นที่ 21

ขอบ คุณ มาก มาย เลย คร๊าฟ ที่ ช่วย ให้ งาน ผม เสร็จ

^^

โดย : ต้น | email : ton270937@hotmail.com | วันที่ : 2010-08-03 22:18:09 | IP : 124.157.179.XX

ความเห็นที่ 20

ขอบคุณมากมาย

โดย : blood | email : Aom2908@g-maill.com | วันที่ : 2010-07-28 18:51:09 | IP : 110.49.193.XX

ความเห็นที่ 19

ขอบคุณคะ

ช่วยให้งานเสร็จได้เยอะทีเดียว

โดย : จียอง | email : นิรนาม@hotmail.com | วันที่ : 2010-07-05 18:20:22 | IP : 114.128.35.XX

ความเห็นที่ 18
ดีมากเลย ... ...
โดย : opor | email : opor0088@thaimail.com | วันที่ : 2010-06-30 19:06:52 | IP : 125.25.222.XX

ความเห็นที่ 17

☺☻♥ดีมาก♠♣♦๛๛๛๛

โดย : ☻☺♠♣♦๛มือ1๛♦♣♠☺☻ | email : meen_nathaman@hotmail.com | วันที่ : 2010-06-21 19:33:00 | IP : 125.27.91.XX

ความเห็นที่ 16

สุดย

โดย : เราเอง | email : | วันที่ : 2010-06-16 19:18:25 | IP : 118.173.62.XX

ความเห็นที่ 15
โดย : ีรีร | email : | วันที่ : 2010-05-24 18:30:15 | IP : 118.172.87.XX

ความเห็นที่ 14
โดย : อิอิอิ | email : www.sportivoccx@yahoo.com | วันที่ : 2010-01-27 13:31:39 | IP : 125.27.118.XX

ความเห็นที่ 12

สุดยอด+++++

โดย : kittipong | email : | วันที่ : 2009-12-24 09:10:31 | IP : 118.175.211.XX

ความเห็นที่ 11

  เคารพมากค่ะ

 

โดย : tty | email : | วันที่ : 2009-12-07 20:01:53 | IP : 61.19.65.XX

ความเห็นที่ 10
 ขอบคุณมากๆเลยครับ.. ผมได้ทำงานประวัติของพระอัสสชิพอดีเลยครับ..ขอให้มีอะไรแบบนี้เยอะๆนะครับ สู้ๆครับ 
โดย : เก็กฮวย | email : | วันที่ : 2009-11-28 10:49:50 | IP : 124.122.240.XX

ความเห็นที่ 9
ขอบคุณค่ะ
โดย : หลิงหลิง | email : ringring_10@hotmail.com | วันที่ : 2009-11-22 12:27:27 | IP : 113.53.204.XX

ความเห็นที่ 8

ขอบคุณมากเลย

โดย : เค้ก | email : dorajung_13@hotmail.com | วันที่ : 2009-11-18 02:10:46 | IP : 113.53.139.XX

ความเห็นที่ 7
ขอบคุณค่ะ  ที่ทำให้รู้ประวติแล้วอ่านสอบ
โดย : อาย | email : eye_nun@hotmail.com | วันที่ : 2009-09-27 15:22:32 | IP : 110.169.9.XX

ความเห็นที่ 6

ขอบคุณมากๆค่ะ

ช่วยในการสอบได้เยอะเลย

โดย : จิราภรณ์ | email : pui_vip@hotmail.com | วันที่ : 2009-09-20 14:23:23 | IP : 117.47.135.XX

ความเห็นที่ 5
พระพุทธสาศนาสอนให้ฉันได้รู้ว่ากรรมนั้นมีจริงแนฉันสามารถรู้สึกได้กับความดีความเลวและฉันก็เคยทำความเลวมาบ้างแต่เมื่อฉันได้เรียนหลักธรรมทางพระพุทธสาศนาฉันก็รู้สึกกลัวกรรมที่ฉันเคยทำและตอนนี้ฉันก็พยายามรักษาศีล  5 อยู่คะคุณครูคนหนึงบอกเกี่ยวกับเรื่องกรรมให้ฉันฟังทุกวันทีแรกฉันก็เบื่อแต่พอฟังคุณครุทุกวันฉันก็ชินสุดท้ายฉันก็ตัดสินใจลองหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกรรมมาอ่านและฉันก็กำลังหมันทำความดีค่ะ
โดย : หยก | email : | วันที่ : 2009-09-18 10:27:56 | IP : 117.47.162.XX

ความเห็นที่ 4

แต๊งกิ้ววววววววววว ค่ะ

:']

โดย : rose apple' | email : | วันที่ : 2009-09-10 20:26:27 | IP : 222.123.118.XX

ความเห็นที่ 3

ช่วยได้เยอะเลยนะ

โดย : Oat | email : Tear_memory@hotmail.com | วันที่ : 2009-09-07 19:36:06 | IP : 203.209.39.XX

ความเห็นที่ 2
ขอให้พระพุทธศาสนาคงอยู่กับคนไทยต่อไป
โดย : อะตอม | email : boom0088@thaimail.com | วันที่ : 2009-09-07 17:03:21 | IP : 125.26.15.XX

ความเห็นที่ 1
ขอให้พระพุทธศาสนาคงอยู่กับคนไทยต่อไป
โดย : อะตอม | email : boom0088@thaimail.com | วันที่ : 2009-09-07 17:03:19 | IP : 125.26.15.XX


ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com