Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 การเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศเบื้องบน ในทิศ 6

การเป็นชาวพุทธที่ดี ตามหลักทิศเบื้องบน ในทิศ 6
 

            การเป็นชาวพุทธที่ดี ควรมีหลักปฏิบัติที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับพระพุทธศาสนา ดังนี้
1. เกื้อกูลพระ โดยปฏิบัติต่อ พระสงฆ์ ผู้เปรียบเสมือน ทิศเบื้องบน ดังนี้
   1.1 จะทำสิ่งใด ก็ทำด้วยเมตตา
   1.2 จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา
   1.3 จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา
   1.4 ต้อนรับด้วยความเต็มใจ
   1.5 อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4

2. การทำบุญ คือ ทำความดีด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ (เรื่องที่จัดว่าเป็นการทำบุญ) 3 อย่างคือ
   2.1 ทานมัย คือ ทำบุญด้วยการให้ปันทรัพย์สิ่งของ
   2.2 สีลมัย คือ ทำบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติดีปฏิบัติชอบ
   2.3 ภาวนามัย คือ ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา เป็นการฝึกอบรมจิตใจให้เจริญด้วยสมาธิ และปัญญา
และควรเจาะจงทำบุญบางอย่างที่เป็นส่วนรายละเอียดเพิ่มขึ้นอีก 7 ข้อ รวมเป็น 10 อย่างคือ
   2.4 อุปจายนมัย คือ ทำบุญด้วยการประพฤติสุภาพอ่อนน้อม
   2.5 ไวยาวัจมัย คือ ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ ให้บริการ บำเพ็ญประโยชน์
   2.6 ปัตติทานมัย คือ ทำบุญด้วยการให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการทำความดี
   2.7 ปัตตานุโมทนามัย คือ ทำบุญด้วยการพลอยยินดีในการทำความดีของผู้อื่น
   2.8 ธัมมัสสวนมัย คือ ทำบุญด้วยการฟังธรรม ศึกษาหาความรู้ที่ปราศจากโทษ
   2.9 ธัมมเทสนามัย คือ ทำบุญด้วยการสั่งสอนธรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์
  2.10 ทิฏฐุชุกัมม์ คือ ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้อง รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงให้เป็นสัมมาทิฏฐิ

3. คุ้นเคยพระศาสนา ถ้าจะปฏิบัติให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น ถึงขั้นเป็นอุบาสก อุบาสิกา คือ ผู้ใกล้ชิดพระศาสนาอย่างแท้จริง    ควรตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญของอุบาสก เรียกว่า อุบาสกธรรม 7 ประการคือ
   3.1 ไม่ขาดการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุ
   3.2 ไม่ละเลยการฟังธรรม
   3.3 ศึกษาในอธิศีล คือ ฝึกอบรมตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติรักษาศีลขั้นสูงขึ้นไป
   3.4 พรั่งพร้อมด้วยความเลื่อมใส ในพระภิกษุทั้งหลาย ทั้งที่เป็น เถระ (บวช 10 พรรษาขึ้นไป) นวกะ(บวชไม่เกิน 5 พรรษา) และปานกลาง (บวชอยู่ระหว่าง 5-10 พรรษา)
   3.5 ฟังธรรมโดยมิใช่จะตั้งใจคอยจ้องจับผิดหาช่องที่จะติเตียน
   3.6 ไม่แสวงหาทักขิไณยภายนอกหลักคำสอนนี้ คือ ไม่แสวงหาเหตุบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา
   3.7 กระทำความสนับสนุนในพระศาสนานี้เป็นที่ตั้ง คือ เอาใจใส่ทำนุบำรุงและช่วยกิจการพระพุทธศาสนา

4. ภิกษุควรอนุเคราะห์พุทธศาสนิกชน ภิกษุอนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนตามหลักปฏิบัติในฐานะที่ตนเป็นเสมือนทิศเบื้องบน ดังนี้

    4.1 ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความชั่ว
   4.2 แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี
   4.3 อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
   4.4 ให้ได้ฟังได้รู้ ในสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง
   4.5 ชี้แจงอธิบายทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
   4.6 บอกทางสวรรค์ สอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญ

http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m4/Unit4/unit4-5.php

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-25 12:18:58

ความเห็นที่ 18

ขอบคุณเว็บไซต์ดีๆนะคะ

ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ

โดย : ฟ้า | email : | วันที่ : 2012-04-06 14:43:21 | IP : 124.121.73.XX

ความเห็นที่ 17
ด............ หมกมุ่นหม่นไหม้.....อวิชชา
มา............ อุปกิเลส มา.....ปิดไว้
มืด............ จิตอัปภัสรา.....ขันธา ทุกโข
ไป............ สู่ทุกข์คติไซร้.....เร่าร้อน รานตน...

มืด............แบกทุกข์ท่วมท้น.....อาตมัน
มา............ผ่านกี่กัปกัลป์.....ล่วงแล้ว
สว่าง.......ณ ปัจจุปปัน.....สัมปชัญโญ
ไป............สู่ที่ เพริศแพร้ว.....แจ่มแจ้ง ปัญญา....

สว่าง.......จวนดีเลิศแล้ว.....มานมน
มา............จ่อมจมธราดล.....โลกหล้า
มืด...........มิอาจ ยินยล.....สำเนียง เสียงธรรม
ไป...........ใฝ่ต่ำไขว่คว้า.....แทะทึ้ง โลกีย์...

สว่าง.......เบิกบานจิตพร้อม.....วิชชา
มา............พึ่งพระปัญญา.....แนบเกล้า
สว่าง........ว่างเหตุปัจจยา....ใน-นอก พิสุทธิ์
ไป............ปราศทุกข์รอนร้าว.....จบสิ้น สังสาร....
โดย : ธารา | email : | วันที่ : 2010-11-08 20:02:11 | IP : 182.232.32.XX

ความเห็นที่ 16
จงเลิกยึดติดในวัตถุนิยม...และกลับมาเป็นจิตนิยม...โดยการอบรมรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นในทางที่ดี...ที่ประเสริฐ.......โลกอันจิตย่อมนำไป...อันจิตย่อมเสือกไสไป...โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่ง...คือ..."จิต"...

โดย : รัก | email : | วันที่ : 2010-11-08 19:56:34 | IP : 182.232.32.XX

ความเห็นที่ 15
โดย : เนเน่ | email : | วันที่ : 2010-11-08 19:55:22 | IP : 182.232.32.XX

ความเห็นที่ 14
องค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดย พระครูสังฆพินัย เลขาธิการองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทยได้รายงานถึงการสัมมนาของวิชาการเรื่อง "ลัทธิสันติอโศกกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา" เพื่อเจาะประเด็น ใครคือผู้อยู่เบื้องหลัง? ลัทธิสันติอโศกเป็นพุทธศาสนาจริงหรือไม่? และทำไมต้องชุมนุนทางการเมืองที่สะพานมัฆวาน?
โดย : เนเน่ | email : | วันที่ : 2010-11-08 19:53:06 | IP : 182.232.32.XX

ความเห็นที่ 13
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ
โดย : นาน่า | email : | วันที่ : 2010-11-08 19:50:50 | IP : 182.232.32.XX

ความเห็นที่ 12

อยากรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

โดย : อร | email : | วันที่ : 2010-11-04 19:39:32 | IP : 182.232.63.XX

ความเห็นที่ 11

ทำดีมากมากนะคะ

โดย : นุช | email : | วันที่ : 2010-08-07 10:18:28 | IP : 222.123.82.XX

ความเห็นที่ 10

เว็บนี้ดืฃีมากเลยคะ 

โดย : แพม | email : | วันที่ : 2010-08-07 10:16:28 | IP : 222.123.82.XX

ความเห็นที่ 9
เจริญพรนะโยม
โดย : ท๊อป101 | email : toplove206@hotmail.com | วันที่ : 2010-06-04 12:56:57 | IP : 125.26.227.XX

ความเห็นที่ 8

โดย : jude | email : jude_june@hotmail.com | วันที่ : 2010-05-16 08:37:29 | IP : 125.26.246.XX

ความเห็นที่ 7

ขอขอบคุณคะที่ทีเว็บดีๆๆๆ

โดย : แอน | email : ann_l2@hotmail.com | วันที่ : 2010-02-09 20:38:22 | IP : 202.149.25.XX

ความเห็นที่ 6

ขอขอบคุณคะที่ทีเว็บดีๆๆๆ

โดย : แอน | email : ann_l2@hotmail.com | วันที่ : 2010-02-09 20:38:19 | IP : 202.149.25.XX

ความเห็นที่ 5

ขอขอบคุณคะที่ทีเว็บดีๆๆๆ

โดย : แอน | email : ann-_l2@hotmail.com | วันที่ : 2010-02-09 20:38:13 | IP : 202.149.25.XX

ความเห็นที่ 4
เป็นข้อมูลที่ดีมาก
โดย : อุ๋ม | email : kanomwhan_14@hotmail.com | วันที่ : 2010-02-08 13:28:21 | IP : 125.26.23.XX

ความเห็นที่ 3
รักษาศีล  ๕ด้วยนะค่ะสำหรับนักเรียนและคนทั่วไป
โดย : นัด | email : www.baby_note@hotmail.com | วันที่ : 2010-02-08 13:19:26 | IP : 125.26.23.XX

ความเห็นที่ 2
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ
โดย : มุก | email : | วันที่ : 2009-11-18 01:11:17 | IP : 125.24.98.XX

ความเห็นที่ 1
ขอบคุณค่ะ
โดย : มุก | email : | วันที่ : 2009-11-18 01:10:30 | IP : 125.24.98.XX


ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com