Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้าน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้าน       
1.     การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนับถือพระพุทธศาสนาของประเทศเพื่อนบ้าน

1.1  พระพุทธศาสนาในประเทศสหภาพพม่า

            สันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามาในประเทศพม่า สมัยเดียวกับประเทศไทย คือ ประมาณก่อน พ.ศ. 300  โดยพระเจ้าอโศกมหาราช ได้ส่งสมณฑูต คือ พระโสณะและพระอุตระ เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ  ประมาณ  พ.ศ. 234 - 235 

            พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในระยะแรกเป็นแบบนิกายเถรวาท หรือหินยาน  ประดิษฐานอยู่ในพม่าใต้ คือ มอญในครั้งนั้น  มีเมืองหลวงคือเมืองสะเทิมหรือสุธรรมบุรี   ส่วนพม่าเหนือมีเมืองพุกามเป็นเมืองหลวง  ได้รับเอาพระพุทธศาสนาแบบมหายาน หรืออาจริยวาทซึ่งเผยแผ่มาจากแคว้นเบงกอลและโอริสสาของอินเดีย

            ประมาณพุทธศตวรรษ  ที่ 16 (พ.ศ. 1587)  พระเจ้าอนุรุทธมหาราช หรือ อโนรธามังช่อ)  ขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงรวบรวมดินแดนของพม่าให้เป็นแผ่นดินเดียวกัน  และทรงสถาปนาเมืองพุกามขึ้นเป็นธานี  และพระองค์ทรงศรัทธาเลื่อมในในนิกายเถรวาทมากกว่ามหายาน  จึงได้ส่งพระราชสาสน์ไปถึงพระเจ้ามนูหะ ผู้ครองเมืองสุธรรมวดี ทูลขอพระไตรปิฏกไปยังเมืองพุกามแต่ว่าพระเจ้ามนูหะไม่ยินยอม  จึงเกิดการสู้รบกัน และพระเจ้าอนุรุทธะทรงชนะแล้วได้ทำลายเมืองสุธรรมวดี และนำพระสงฆ์มอญและพระไตรปิฎกขึ้นไปเมืองพุกาม   ส่งผลให้พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้แผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรพม่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

            ใน  พ.ศ. 1733  ในสมัยพระเจ้านรปติสิทธุ  ได้ส่งพระภิกษุสามเณรไปนำเอาพระพุทธศาสนาแบบลังกามาเผยแผ่ในพม่า พ.ศ.1827 - 1830 พม่าถูกรุกรานจากพวกมองโกล   ทำให้อาณาจักรต่างๆ แยกตัวเป็นอิสระ  โดยเฉพาะมอญ พระพุทธศาสนาจึงเสื่อมลง 

            สมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์  (พ.ศ. 2003 – 2004)  ขึ้นครองราชย์  ได้เริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใหม่  ได้ส่งพระสงฆ์และฆราวาสเดินทางไปลังกา  แล้วไปบวชใหม่ และนำพระพุทธศาสนากลับมาเมืองพม่าอีก   หลังจากนั้นพระพุทธศาสนาในพม่าก็มีความเจริญและเสื่อมลงสลับกันไปตามเหตุการณ์บ้านเมือง          

            พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ้ามินดง  (พ.ศ. 2395 – 2420)  พระองค์ได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 5  ณ เมืองมัณฑเลย์ และให้จารึกพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินอ่อน และทำสถูปครอบไว้  ซึ่งขณะนี้ยังปรากฏอยู่ที่เชิงเขาเมืองมัณฑะเล

            พ.ศ. 2429  พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สถาบันกษัต-ริย์ถูกล้มลง ส่งผลให้พระพุทธศาสนาได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วย  แต่ว่าชาวพม่าก็ยังเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่

            พ.ศ. 2491  พม่าได้รับเอกราช  พระพุทธศาสนาได้รับการทะนุบำรุง   

             พ.ศ. 2493  ได้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก  โดยอาราธนาพระจากประเทศอินเดีย ลังกา เนปาล ไทย กัมพูชา ลาว และปากีสถาน  ไปทำสังคายนาร่วมกับพระสงฆ์พม่าอีก  500  รูป

            พ.ศ. 2504  รัฐบาลออกกฎหมายรับรองให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ตั้งแต่นั้นมา


1.2  พระพุทธศาสนาในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

แรกเดิมชาวกัมพูชานับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดู และมานับถือพระพุทธศาสนาทีหลัง  พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศกัมพูชา ราวพุทธศตวรรษที่ 8 ในช่วงอาณาจักรฟูนันกำลังรุ่งเรือง โดยได้รับเอานิกายมหายานมานับถือ เพราะในสมัยนั้นได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนและอินเดีย จึงได้รับอิทธิพลศาสนามหายานมาด้วย หลังจากอาณาจักรฟูนันสิ้นอำนาจลง อาณาจักรเจนละ  ได้เข้ามามีอำนาจและรุ่งเรือง แต่ว่ายังนับถือศาสนาฮินดูอยู่

            พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่อาณาจักรกัมพูชาในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน  (พ.ศ. 1021 – 1057)  เป็นครั้งแรก แต่ว่าไม่ได้รับการนับถือเต็มที่ เพราะยังมีการนับถือศาสนาพราหมณ์อยู่ พระพุทธศาสนาและศาสนาพรามหณ์ได้รับการนับถือคู่กันมีความเจริญและความเสื่อมไม่คงที่ อยู่ที่กษัตริย์ในสมัยนั้นจะทรงนับถือศาสนาใด  พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5  (พ.ศ. 1511 – 1544)  โดยมีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาและได้นำคัมภีร์จากต่างประเทศมาสู่อาณาจักรเป็นจำนวนมาก

            ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่  1  (พ.ศ. 1545 – 1593)  ทรงนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานที่ได้รับอิทธิพลจากนครศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด    จนถึงในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่  7  ( พ.ศ. 1724 – 1761) ประมาณพุทธศตวรรษที่  18  พระพุทธศาสนาแบบมหายานได้เจริญรุ่งเรืองเต็มที่  ให้สร้างวัดมหายาน  ทรงตั้งลัทธิพุทธราชแทนลัทธิเทวราช  ให้สร้างนครธม เป็นราชธานี  ให้สร้างวิหาร        “ปราสาทบายน”   ให้สร้างพระพุทธรูปชื่อว่า “พระชัยพุทธมหานาถ” ประดิษฐานไว้ตามเมืองต่าง ๆ  ทั่วราชอาณาจักร  ทรงนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปบิณฑบาตในพระราชวังทุกวัน ๆ  ละ  400  รูป

            เมื่อสิ้นยุคยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้ว พระพุทธศาสนามหายานได้เสื่อมลง และพระพุทธศาสนาหินยาน ได้เจริญเข้ามาแทนที่

            พ.ศ. 2384   ในสมัยพระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดี   ได้นำนิกายธรรมยุติจากเมืองไทยไประดิษฐาน  ได้จักตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมชั้นสูงในกรุงพนมเปญ  ที่ชื่อว่า  “ศาลาบาลีชั้นสูง” 

พ.ศ. 2410  กัมพูชา  ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาได้เสื่อมลง 

พ.ศ. 2497  กัมพูชา  ได้รับเอกราชในสมัยพระเจ้านโรดมสีหนุ  พระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นขึ้นอีก  และได้ประกาศเป็นศาสนาประจำชาติ

            หลังจากนั้นกัมพูชาได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองกองทัพคอมมิวนิสต์  พระพุทธศาสนาจึงได้ถึงภาวะวิกฤตอีก ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองไม่มีความสงบสุข  พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา จึงไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่


1.3  พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

            จากการสันนิษฐาน  พระพุทธศาสนานิกายมหายานได้เข้ามาสู่ประเทศลาวในตอนแรก  ราวพุทธศตวรรษที่ 7  (นิกายตันตระ)  มีการนับถือผีสาง  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจีน  เมื่อถึงสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มขึ้นครองราชย์ (พ.ศ. 1890)  เป็นกษัตริย์องค์แรก  พระองค์ได้รับเอาพระพุทธศาสนามาจากกัมพูชามานับถือ  โดยได้ไปรับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้ากรุงอินทปัตถ์ของขอม (พระเจ้าศรีจุลราช) แล้วได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของพระองค์ คือพระนางแก้วยอดฟ้า  ซึ่งนับถือพุทธแบบเถรวาท  เมื่อย้ายมาอยู่อาณาจักรล้านช้าง  พระนางเห็นชาวเมืองนับถือบูชาลัทธิผีสางเทวดา  จึงให้เจ้าฟ้างุ้มไปทูลขอพระสงฆ์ผู้แตกฉานในพระธรรมและพระไตรปิฎกจากกัมพูชามาเผยแผ่ในราชอาณาจักรลาว

            พระเจ้ากัมพูชา  ได้ทรงส่งพระมหาปาสมัตเถระและพระมหาเทพลังกากับพระสงฆ์อีก  20 รูปและนักปราชญ์ผู้เรียนจบพระไตรปิฎกอีก  3  คน และพระราชทานพระพุทธรูป  “พระบาง”  และหน่อพระศรีมหาโพธิ์  และช่างหล่อพระพุทธรูปไปมาถวายเจ้าฟ้างุ้มด้วย  แต่นั้นมาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เจริญอยู่ในประเทศลาว และได้เป็นศาสนาประจำชาติ   กษัตริย์ลาวแต่นั้นมาได้ทรงเอาใจใส่ต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมา  โดยได้สร้างวัดและโรงเรียน หอสมุดเกี่ยวกับการค้นคว้าพระไตรปิฎกหลายแห่ง

            ในสมัยรัชกาลของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  (พ.ศ. 2091 – 2114 )  เป็นกษัตริย์มหาราชองค์ที่ 2  ของลาว  พระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองสุดขีด  พระองค์ได้โปรดให้สร้างศาสนสถานมากมาย เช่น  พระธาตุหลวง  พระธาตุบังพวน ที่ จ.หนองคาย  พระธาตุศรีสองรัก จ. เลย  พระธาตุศรีโคตรบูรที่แขวงคำม่วน พระธาตุอิงรัง  ที่แขวงสุวรรณเขต  วัดพระธาตุ  และวัดศรีเมือง จ.หนองคาย  และทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม และได้สร้างพระพุทธรูปอีกหลายองค์ เช่น พระเจ้าองค์ตื้อ ที่เวียงจันทน์  พระเจ้าองค์ตื้อ ที่ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พระเสริม  พระสุก  และพระใส  พระอินทร์แปลง  พระอรุณ  พระองค์แสน    กล่าวได้ว่าศาสนสถานที่ลาวได้สร้างขึ้นในสมัยพระองค์ทั้งนั้น หลังจากรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา   พระพุทธศาสนาเป็นไปตามปกติ พ.ศ. 2436  ลาวตกอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศส  พระพุทธศาสนาก็ตกอยู่ในสถานะที่เสื่อมโทรมไปบ้าง  พ.ศ. 2492  ลาวได้รับเอกราช พระพุทธศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีก

            ประเทศไทยกับลาวมีความสัมพันธ์กัน ประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนามีความเหมือนกัน  แต่ว่าเหตุการณ์ในประเทศลาวไม่ค่อยมีความสงบสุข  พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับการนับถือ แต่ว่าคนลาวก็ไม่ทิ้งพระพุทธศาสนา ฯ

1.4  พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

            พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามได้รับการเผยแผ่มาจากประเทศจีน  ในพุทธศตวรรษที่  8   เป็นนิกายมหายาน  โดยการสัมพันธ์กันมายาวนาน  แต่ว่าไม่นิยมเป็นที่นับถือมากนัก

            พ.ศ. 1512  พระเจ้าดินห์โงดินห์   ขึ้นครองราชย์  พระพุทธศาสนามหายานได้รับการฟื้นฟูอย่างแพร่หลาย   มาถึงราชวงศ์ดินห์  ราชวงศ์ลี  ราชวงศ์เล   มหายานเจริญเต็มที่ เพราะได้รับอิทธิพลมาจากพระสงฆ์ที่ทรงมีความรอบรู้วิชาการต่าง ๆ เช่น กฎหมาย  วรรณคดี  รัฐศาสตร์  จริยศาสตร์  ปรัชญา  โหราศาสตร์  แพทยศาสตร์  ประชาชนจึงมีความเคารพศรัทธาในพระสงฆ์เป็นอย่างสูง

            มาถึงราชวงศ์ตรัน  เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีน  ได้นำลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋ามาเผยแผ่ ทำให้มหายานเสื่อมลง  มีการขัดขวางการเผยแผ่มหายาน  สั่งทำให้รื้อทำลายวัดวิหารและยึดคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

            ในราชวงศ์เล (ตอนปลาย)  พระพุทธศาสนามั่วหมองมากขึ้น  เพราะพระภิกษุไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  และพระกษัตริย์ไม่ได้เอาใจใส่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา  ทำให้ประชาชนหมดศรัทธาไป  ช่วงราชวงศ์ตรินห์  เวียดนามได้แย่งชิงอำนาจกัน  และได้นำพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือ  มีการใช้เวทย์มนต์คาถาและอภินิหารแข่งกัน

            ภายหลังได้รับเอาพุทธศาสนานิกายหีนยานจากกัมพูชา จึงปรากฏว่าในเวียดนามมีพระพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานและหีนยาน

            พ.ศ. 2426 เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ถูกบังคับให้ไปนับถือคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

            แต่นั้นมาพระพุทธศาสนาจงเสื่อมไปจากเวียดนาม  เพราะความวุ่นวายทางการเมือง และภาวะสงครามซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฯ


1.5  พระพุทธศาสนาในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศอินโดนีเซีย  ในคราว พุทธศตวรรษที่ 3 ครั้งที่พระเจ้าอโศกมหาราช ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาในแถบสุวรรณภูมิ ช่วงแรกเป็นนิกายแบบเถรวาท

            พระพุทธศาสนาปรากฏชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12  เพราะได้เกิดอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งแต่ทางภาคใต้ของไทย รวมทั้งประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียทั้งหมด  อาณาจักรนี้  นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างแพร่หลาย เพราะได้พบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนิกายนี้มากมาย เช่นรูปพระโพธิสัตว์   พุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลง  ศาสนาฮินดูเข้ามาเจริญรุ่งเรืองแทน 

            ต่อจากนั้นพระครอบครองอาณาจักร ทรงมีศรัทธาในศาสนาอิสลามมาก ทรงประกาศห้ามศาสนาอื่นมาเผยแผ่และประกาศให้ศาสนา อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติของชาวอินโดนีเซียมาถึงปัจจุบัน

            แต่ว่ายังมีประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือหินยานอยู่ โดยมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชาวชวามีความเลื่อมใสในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ไปอุปสมบทในพม่าเมื่อ  พ.ศ. 2497  นาม     “พุทธรักขิต”  แล้วกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในชวา  เกาะสุมาตรา  เซลีเบสและเกาะบาหลี  แบบเถรวาท  ทั้งได้นิมนต์พระไทย กัมพูชา พม่า และลังกา ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาร่วมกันที่พุทธวิหารโบโรพุทโธ 


1.6  พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย

            พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่มาเลเซีย  ช่วงพุทธศตวรรษที่  3  เช่นเดียวกับไทย  ช่วงแรกเป็นแบบเถรวาท  หลังจากได้เกิดอาณาจักรอาณาจักรศรีวิชัย  จึงได้รับนิกายมหายานเข้าไปเผยแผ่

            พ.ศ. 1837  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งอาณาจักรไทย ได้แผ่อาณาจักรไปทางภาคใต้ของไทย จึงได้นำพระพุทธศาสนาแบบไทยไปเผยแผ่ด้วย แต่ว่าไม่ได้รับความสนใจนัก เพราะประชาชนยังนับถือพระพุทธศาสนามหายานอยู่

            นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20  เป็นต้นมา  พระพุทธศาสนาเสื่อมลงดังในประเทศอินโดนีเซีย  เพราะกษัตริย์ศรัทธานับถือศาสนาอิสลาม  จึงทำให้ประชาชนต้องนับศาสนานั้นด้วย  จนกลายเป็นศาสนาประจำชาติ  ในช่วงหลังได้มีพระสงฆ์จากไทย  ศรีลังกา  พม่า  เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  จึงทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการฟื้นฟูอยู่บ้าง  ส่วนมากเป็นผู้ที่มีเชื้อสายมาจากชาวจีน ลังกา พม่า และไทย  มีวัดหรือสำนักสงฆ์ตั้งอยู่เป็นบางแห่ง  เช่น ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์และเมืองปีนังมีวัดไทยอยู่และมีพระสงฆ์ไทยไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น   วัดไทยที่เมืองกัวลาลัมเปอร์สร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2503  ด้วยความรวมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย  ชื่อวัดเชตวัน  วัดไทยที่ปีนัง  ชื่อวัดไชยมังคลาราม


1.7  พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์

            การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์มีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศมาเลเซีย เพราะแต่ก่อนเคยอยู่ร่วมเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน  และได้แยกตัวเป็นประเทศอิสระเมื่อ  พ.ศ. 2508 

            ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เดินทางมาค้าขาย แล้วตั้งรกรากอยู่ที่นั้น  แล้วได้นับถือนิกายมหายานมาด้วย ซึ่งเป็นศาสนาที่แพร่หลายมากในประเทศนี้ มีวัดมหายานอยู่หลายแห่งรวมทั้งสมาคมทางศาสนา ซึ่งทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือและรับผิดชอบเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วย  ในปัจจุบัน ยังมีคนนับถือนิกายเถรวาทอยู่บ้าง แต่ไม่มากเหมือนมหายาน ซึ่งมีวัดที่ไทยและวัดลังการวมอยู่ด้วย  วัดไทยที่สำคัญมี  2  วัด  คือ  วัดอนันทเมตยาราม  สร้างเมื่อปี   พ.ศ. 2479  และวัดป่าเลไลยก์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2506    ในปัจจุบันมีผู้คนเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์มาก  จึงมีผู้นับถือศาสนาทั้งคริสต์ อิสลาม และพุทธศาสนารวมกันฯ

 

http://www.vicha.kroophra.net/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=0
 

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-26 10:15:45

ความเห็นที่ 105
อืมๆๆๆๆๆ
โดย : โซดา | email : | วันที่ : 2013-07-11 17:42:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 104
โดย : ธนชิต | email : | วันที่ : 2013-06-30 13:12:10 | IP : XX

ความเห็นที่ 103
เป็นความรู้มากเลยครับ
โดย : GTzAoY | email : | วันที่ : 2013-06-09 19:57:06 | IP : XX

ความเห็นที่ 102
โดย : ขอบคุนค่ะ | email : | วันที่ : 2013-06-02 19:52:11 | IP : XX

ความเห็นที่ 101
ฟหกำเฟหกเ้ฟกดเฟกดเะฟไพดะหกดฟหะฟเฟหำะฟหกเฟหะฟไำะฟหกเ
โดย : | email : | วันที่ : 2013-05-29 20:29:56 | IP : XX

ความเห็นที่ 100
สนติน
โดย : onetwotopx | email : boonya_@hotmail.com | วันที่ : 2013-05-29 11:41:31 | IP : XX

ความเห็นที่ 99

ขอบคุณนะค่ะที่ให้ความรู้กับพวกหนู   

ได้ความรู้ม๊วกๆเลยค๊า  บ่องตง

โดย : กุ้งน้อยจ้า | email : nutjarin103@gmail.com | วันที่ : 2013-05-29 11:07:41 | IP : XX

ความเห็นที่ 98
ขอบคุณค่ะ 
โดย : atidtan | email : atidtan@hotmail.co.th | วันที่ : 2013-05-26 19:06:04 | IP : XX

ความเห็นที่ 97
ขอบคุณค่ะ ขอเพิ่มอีกนะคะ
โดย : ิำำbeer | email : beer_lovepoppy@hotmail.com | วันที่ : 2013-05-26 17:02:41 | IP : XX

ความเห็นที่ 96
ตกลงมันเว็บอะไรมีขอเบอร์กันด้วย เห้อออออออ !!!
โดย : .... | email : | วันที่ : 2013-05-25 21:41:07 | IP : XX

ความเห็นที่ 95

ดีมากค่ะ  เพราะให้ความดีมาก

โดย : bell | email : ilikebell4@gmail.com | วันที่ : 2013-05-19 16:23:27 | IP : XX

ความเห็นที่ 94

 

โดย : kantima | email : | วันที่ : 2013-05-19 13:38:52 | IP : XX

ความเห็นที่ 93

ไม่เห็นจะดีเลย

โดย : นางมารร้าย | email : | วันที่ : 2013-05-19 08:54:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 92
โดย : กหดก | email : 083622@gmail.com | วันที่ : 2013-05-18 10:09:58 | IP : XX

ความเห็นที่ 91
ขอบคุณที่ให้คำแนะนำนะคร๊าฟ
โดย : กฤษชนาพร คงโพธิ์น้อย | email : palmy_zaza@yahoo.co.th | วันที่ : 2013-05-15 16:24:38 | IP : XX

ความเห็นที่ 90
ดี มวก  บ่องตง
โดย : Ronaldo kung | email : papaed@hotmail.com | วันที่ : 2013-05-06 10:19:05 | IP : XX

ความเห็นที่ 89
...
โดย : -*- | email : ่ำดดๆฟผ@hotmail.com | วันที่ : 2013-05-06 10:17:34 | IP : XX

ความเห็นที่ 88
ขอบคุณมากๆครับ.....
โดย : ilham kolok | email : iham_kaka@windowslive.com | วันที่ : 2012-12-30 19:06:29 | IP : XX

ความเห็นที่ 87
winkwinkcheese
heartkisscry
cheesesmilerose
toungeembaressedbroken heartcheese
winkrosewilted rose
sadtoungewinkrose
cheesesmilewinkrosewilted rose
roseheartbroken heartkiss
cheese
smile
wilted rose
kiss
cheese
โดย : เ้เ้่เ้่่่่่ | email : | วันที่ : 2012-12-24 14:39:08 | IP : XX

ความเห็นที่ 86
ัีะระัพถภถภถถถถ
โดย : ะีคีะัีะี | email : | วันที่ : 2012-12-24 14:34:28 | IP : XX

ความเห็นที่ 85
ดีมากค่ะ

โดย : าสใใใใ | email : | วันที่ : 2012-12-24 14:33:41 | IP : XX

ความเห็นที่ 84
goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
โดย : gok | email : iq-eq-001@hotmail.com | วันที่ : 2012-12-19 19:53:48 | IP : XX

ความเห็นที่ 83

โทรมาด้วย นะ เด๊ยว เอา เบอร์ ให้ น่ะ -.-

โดย : บี้ สุกฤษวิเศษแก้ว | email : munkak2@hotmail.com | วันที่ : 2012-08-23 11:41:31 | IP : 58.137.178.XX

ความเห็นที่ 82

รักทุกคนนะคราฟ จาก บี้

โดย : บี้ สุกฤษวิเศษแก้ว | email : munkak2@hotmail.com | วันที่ : 2012-08-23 11:40:12 | IP : 58.137.178.XX

ความเห็นที่ 81
เจ๋งมาก
โดย : nay | email : NAYZA34110@HOTMAIL.COM | วันที่ : 2012-08-07 11:29:11 | IP : 101.51.27.XX

ความเห็นที่ 80
โดย : Ghcop | email : | วันที่ : 2012-07-30 16:49:47 | IP : 125.26.65.XX

ความเห็นที่ 79

รัก

โดย : may | email : Wanpansa_1133@yahoo.com | วันที่ : 2012-07-23 19:24:29 | IP : 110.49.235.XX

ความเห็นที่ 78

ไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่อยากรู้ใครเผยแผ่คนแรก

โดย : may | email : Wanpansa_1133@yahoo.com | วันที่ : 2012-07-23 19:23:24 | IP : 110.49.235.XX

ความเห็นที่ 77

ไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่อยากรู้ใครเผยแผ่คนแรก

โดย : may | email : Wanpansa_1133@yahoo.com | วันที่ : 2012-07-23 19:23:05 | IP : 110.49.235.XX

ความเห็นที่ 76

มีสาระดีใครเผยแผ่คนเรก

โดย : may | email : Wanpansa_1133@yahoo.com | วันที่ : 2012-07-23 19:20:50 | IP : 110.49.235.XX

ความเห็นที่ 75

มีสาระดีใครเผยแผ่คนเรก

โดย : may | email : Wanpansa_1133@yahoo.com | วันที่ : 2012-07-23 19:20:46 | IP : 110.49.235.XX

ความเห็นที่ 74
ขอบคุณคราบบบ
โดย : คนน่าลั๊ค | email : | วันที่ : 2012-07-15 17:44:05 | IP : 118.173.34.XX

ความเห็นที่ 73
งง
โดย : | email : kkk@hotmail.com | วันที่ : 2012-07-11 21:37:59 | IP : 124.120.154.XX

ความเห็นที่ 72
ดีมากคะ
โดย : ปามมี้ | email : | วันที่ : 2012-07-04 09:25:06 | IP : 182.93.157.XX

ความเห็นที่ 71
ดีมากคะ
โดย : ปามมี้ | email : | วันที่ : 2012-07-04 09:25:04 | IP : 182.93.157.XX

ความเห็นที่ 70

ดีมากคะ

 

 

 

โดย : | email : | วันที่ : 2012-07-04 09:21:42 | IP : 182.93.157.XX

ความเห็นที่ 69
ขอบคุณมากๆค่ะ
โดย : แพ็กกี้ | email : | วันที่ : 2012-06-23 16:30:38 | IP : 1.1.207.XX

ความเห็นที่ 68
โดย : dreammi'Zz | email : dreammibankky@gmail.com | วันที่ : 2012-06-21 20:10:34 | IP : 1.2.147.XX

ความเห็นที่ 67
ขอบคุณค้าบบ : )
โดย : <3 | email : | วันที่ : 2012-06-18 20:17:33 | IP : 115.67.128.XX

ความเห็นที่ 66

เนื้อหามีนิดเดียวอยากได้เยอะกว่านี้

มีอีกมั้ย

โดย : kkzaza_@hotmail.com | email : kkzaza_@hotmail.com | วันที่ : 2012-06-17 21:26:02 | IP : 110.49.251.XX

ความเห็นที่ 65
ขอบคุณคับ ช่วยผมทำการบ้านได้เยอะ เลย

โดย : peem | email : peemlove...@hotmail.com | วันที่ : 2012-06-10 20:40:22 | IP : 171.5.14.XX

ความเห็นที่ 64
โดย : peem | email : peemlove...@hotmail.com | วันที่ : 2012-06-10 20:39:29 | IP : 171.5.14.XX

ความเห็นที่ 63
โดย : peem | email : peemlove...@hotmail.com | วันที่ : 2012-06-10 20:39:29 | IP : 171.5.14.XX

ความเห็นที่ 62
ประเทศมาเลมีน้อยจัง cry
โดย : May | email : thanradaloveyou_mat11@hotmail. | วันที่ : 2012-06-08 20:23:10 | IP : 125.24.90.XX

ความเห็นที่ 61

มีเรียน

โดย : ทีมarena ชุมพร | email : | วันที่ : 2012-06-08 18:40:14 | IP : 1.0.151.XX

ความเห็นที่ 60
โดย : ิboy | email : yee2_555@hotmail.co.th | วันที่ : 2012-06-08 16:58:41 | IP : 113.53.191.XX

ความเห็นที่ 59

เจ็บแล้วจำคือ  คน   เจ็บแล้วทนคือ   ควาย

โดย : miw | email : yawdee@thaimail.com | วันที่ : 2012-06-08 14:41:04 | IP : 180.180.23.XX

ความเห็นที่ 58
ให้ความรู้มากๆๆๆๆๆเลยอ่ะ
โดย : miw | email : yawdee@thaimail.com | วันที่ : 2012-06-08 14:07:16 | IP : 180.180.153.XX

ความเห็นที่ 57
หกเก่่ืา่เ้เเไ้พ
โดย : ดเำเ | email : conan4813@gmail.com | วันที่ : 2012-06-08 11:18:06 | IP : 118.174.42.XX

ความเห็นที่ 56
ขอบคุณมากกก
โดย : bank | email : teerapat3110@hotmail.com | วันที่ : 2012-06-07 20:01:33 | IP : 110.49.226.XX

ความเห็นที่ 55
สาระดีจังใครสอบต้องผ่านแน่ๆเลยwinktoungeoh oh
heartbroken heartangry
โดย : mon | email : mon456-789@hotmail.com | วันที่ : 2012-06-07 17:13:43 | IP : 110.49.227.XX

ความเห็นที่ 54

ให้ความร้มากมาก  เยี้ยม

โดย : kannika | email : kannka@gmil.com | วันที่ : 2012-06-04 17:13:04 | IP : 180.183.175.XX

ความเห็นที่ 53

ให้ความร้มากมาก  เยี้ยม

โดย : kannika | email : kannka@gmil.com | วันที่ : 2012-06-04 17:13:04 | IP : 180.183.175.XX

ความเห็นที่ 52
ขอบคุงมักมากน่ะคร๊าฟฟฟฟฟฟฟฟ
กำลังจะสอบพอดีเรย
โดย : nan | email : nanza_love_nayka_@hotmail.com | วันที่ : 2012-05-31 17:10:54 | IP : 113.53.182.XX

ความเห็นที่ 51

รักเธอ 24 ชั่วโมง

โดย : พลอย | email : ploy_yuwadee@hotmail.com | วันที่ : 2012-05-31 17:05:49 | IP : 113.53.111.XX

ความเห็นที่ 50

ขอบคุณมากๆค่ะขอให้คนที่ทำเว็บนี้ขึ้นมา ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ

โดย : ฝ้าย | email : FaaiZaa346@gmail.com | วันที่ : 2012-05-31 16:11:24 | IP : 58.9.162.XX

ความเห็นที่ 49
smile เย้ๆ
ตรงที่เรียนก็จริง 
แต่ ครูบอกว่ามีคนใช้เยอะแล้วอ่ะ crycrycrycrycry
โดย : อิ อิ | email : | วันที่ : 2012-05-30 21:51:27 | IP : 223.204.175.XX

ความเห็นที่ 48
โด่ ๆๆ ๆ ๆ ขอบใจ  smileangry
โดย : ไม่เข้าใจ | email : moddang_201@hotmail.com | วันที่ : 2012-05-29 18:42:27 | IP : 61.19.65.XX

ความเห็นที่ 47
ขอบคุณครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
โดย : 56344 | email : | วันที่ : 2012-05-28 18:24:06 | IP : 223.206.225.XX

ความเห็นที่ 46
ขอบคุณมากครับ ^ ^
โดย : กานต์ | email : warakorn_karn@yahoo.com | วันที่ : 2012-05-24 18:36:57 | IP : 101.51.172.XX


1 2 Next Page >>

ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com